Profil

 

Narozen r. 1978 v Olomouci, kde vystudoval jednooborovou psychologii (2002). Na Katedře psychologie FF UP (www.upol.cz) působí od roku 2005 jako odborný asistent, kdy dokončil postgraduální doktorské studium v oboru klinická psychologie, habilitován v roce 2019 v oboru klinická psychologie. Věnuje se psychodiagnostice dospělých i dětí a neuropsychologii, které také vyučuje. Absolvoval certifikované kurzy významných psychodiagnostických metod v ČR (MMPI-2, Rorschachova metoda, Wechslerovy škály, Woodcock-Johnson IE, Cross-Battery přístup, Projektivní metody, Certifikace o Správné klinické praxi a farmakovigilanci GCP/ICH, GSK)  i v zahraničí (kurzy pro diagnostiku Parkinsonovy nemoci a přidružených chorob, EFNS, Nice, Francie; základní a pokročilý kurz diagnostiky demencí, Brusel, Belgie; certifikace škál RBANS, Řím, Itálie). V letech 2002-2004 pracoval jako psycholog oddělení klinické psychologie na Dětské klinice FN Olomouc, 2004-2012 působil na Neurologické klinice FN Olomouc (www.fnol.cz). V letech 2003-2008 absolvoval výcvik Gestalt psychoterapie. V rámci výukových aktivit působil v r. 2007 jako externí vyučující univerzity v Pardubicích na dopravní fakultě Jana Pernera, v letech 2009-2011 vyučoval vývojovou a klinickou psychologii na katedrách fyzioterapie a ergoterapie univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci privátní psychologické praxe se věnuje psychologické a neuropsychologické diagnostice a gestalt psychoterapii. Od r. 2016 je soudním znalcem pro obor školství a kultura, odvětví psychologie, specializace psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání. Je členem Českomoravské psychologické společnosti (https://www.ecn.cz), Společnosti pro Gestalt psychoterapii (www.gestalt-dialog.cz), České a Slovenské neuropsychofarmakologické společnosti a České neuropsychologické společnosti.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

Fischerova 22, Olomouc, 77900

telefonní číslo – 606 890 240

psychologieolomouc@seznam.cz

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

    2016 – současnost: soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR pro obor školství a kultura, odvětví psychologie, specializace psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání

    2013 - 2015: odborný garant KA1 projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.38/02.0034 Rozvoj a podpora Kvality ve vzdělávání. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

    2013 - 2014:  garant pro stáže a aplikovaný výzkum klinické psychologie partnera VOŠ + SPŠE, v rámci projektu „Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci“ reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0153, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

    2005 – současnost: odborný asistent Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, www.psych.upol.cz, vědecká a pedagogická činnost v oboru psychologie

    2012 – současnost: Psychologické poradenství a diagnostika, OSVČ, Olomouc, www.psychologieolomouc.cz

    2011 – 2013 – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem – externí vyučující

    2004-2012: psycholog, Oddělení klinické psychologie FN Olomouc – Neurologická klinika, www.fnol.cz, neuropsychologická diagnostika a psychoterapie

    2002-2004: psycholog, Oddělení klinické psychologie FN Olomouc – Dětská klinika, www.fnol.cz, klinická psychologická diagnostika a psychoterapie

 

VZDĚLÁNÍ

2019: habilitován na FF UP v Olomouci v oboru klinická psychologie

2006: Doktorský studijní program, obor klinická psychologie, Katedra psychologie FF UP; „Ph.D.“

2004: Státní rigorózní zkouška, „PhDr.“

2002: státní zkouška v oboru „Učitelská způsobilost“ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc

1997 – 2002: Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor: psychologie.

 

ODBORNÉ KURZY (vybrané)

2016: Kurz pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru zdravotnictví – odvětví psychiatrie, psychologie, sexuologie, včetně specializace na dětskou psychiatrii a návykové nemoci, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha

2016: Školící a výcvikový kurz TAT (Tématický apercepční test), Hogrefe-Testcentrum, Praha

2015: Školící a výcvikový kurz ADOS-2, Hogrefe-Testcentrum, Praha

2014: Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická psychodiagnostika (OPD-2), Institut klinické psychologie, Praha

2014: Školící a výcvikový kurz SON-R 2,5-7, Testcentrum, Praha

2014: Školící a výcvikový kurz IDS, Testcentrum, Praha

2014: Školící a výcvikový kurz WISC-III (Wechslerův inteligenční test pro dospělé, III. revize), Testcentrum, Praha

2014: Certifikát o absolvování Individuálního vzdělávacího plánu v rámci projektu „Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci. KP FF UP, Olomouc

2013: Školící kurz k experimentální verzi metody Rosenzweig PFT-CW, Katedra psychologie, FF UP v Olomouci.

2013: Školící a výcvikový kurz GPOP, Testcentrum, Praha

2012: Certifikovaný kurz Crossbatery přístup a jeho využití v praxi, Otrokovice

2011: Certifikovaný kurz Rorschachovy metody, IKP Praha

2011: Certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, Propsyco Otrokovice.

2008: Kurz Parkinsonova nemoc a přidružené choroby, 18. Kongres Evropské neurologické společnosti (ENS), Nice, Francie.

2008: vzdělávací kurz Demence a poruchy vyšších kortikálních funkcí, 18. Kongres Evropské neurologické společnosti (ENS), Nice, Francie.

2007: vzdělávací kurz Demence (základní), 11. Kongres Evropské federace neurologických společností (EFNS), Brusel, Belgie.

2007: vzdělávací kurz Demence (pokročilý), 11. Kongres Evropské federace neurologických společností (EFNS), Brusel, Belgie.

2005: Certifikace o Správné klinické praxi a farmakovigilanci (GCP/ICH) -  GSK, Praha.

2004 – 2008: Psychoterapeutický výcvik: DIALOG - Institut pro Gestalt psychoterapii CZGPTI.

2004: Certifikovaný kurz MMPI-2. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha.

2004: vzdělávací kurz Rorschachova metoda u dětí, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha.

2002: vzdělávací kurz: Využití projektivních technik: Test ruky a Lüscherův barvový test. Pedagogicko-psychologická poradna, Kroměříž.

ODBORNÁ ČINNOST

    2015 – současnost: garant Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky (OVHP RVVI), oblast: společenské vědy, obor: psychologie. 

    2013 – současnost: člen Hodnotící komise pro projekty institucionálního rozvojového plánu na FF UP v Olomouci

    2013 - Aktivní participace na tvorbě reakreditací vycházejících z kvalifikačního rámce Q-RAM pro obor psychologie

    2015 – současnost: předseda komise pro Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia v oboru Psychologie, FF UP v Olomouci

    2009 – 2014: člen komise pro Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia v oboru Psychologie, FF UP v Olomouci

    2003 – současnost: vedoucí Kabinetu psychodiagnostických metod Katedry psychologie FF UP v Olomouci

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH:

    Českomoravská psychologicá společnost (ČMPS)

    Společnost pro Gestalt psychoterapii (CZGPTI, Institut Dialog)

    Česká a Slovenská neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS)

    Česká neuropsychologické společnosti (CENES)

Publikační činnost

 

Aktuální přehled publikační činnosti je dostupný na: https://obd.upol.cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_index