O mně

 

Narozen r. 1978 v Olomouci, kde vystudoval jednooborovou psychologii (2002). Na Katedře psychologie FF UP (www.upol.cz) působí od roku 2005 jako odborný asistent, kdy dokončil postgraduální doktorské studium v oboru klinická psychologie, habilitován v roce 2019 v oboru klinická psychologie. Věnuje se psychodiagnostice dospělých i dětí a neuropsychologii, které také vyučuje. Absolvoval certifikované kurzy významných psychodiagnostických metod v ČR (MMPI-2, Rorschachova metoda, Wechslerovy škály, Woodcock-Johnson IE, Cross-Battery přístup, Projektivní metody, Certifikace o Správné klinické praxi a farmakovigilanci GCP/ICH, GSK)  i v zahraničí (kurzy pro diagnostiku Parkinsonovy nemoci a přidružených chorob, EFNS, Nice, Francie; základní a pokročilý kurz diagnostiky demencí, Brusel, Belgie; certifikace škál RBANS, Řím, Itálie). V letech 2002-2004 pracoval jako psycholog oddělení klinické psychologie na Dětské klinice FN Olomouc, 2004-2012 působil na Neurologické klinice FN Olomouc (www.fnol.cz). V letech 2003-2008 absolvoval výcvik Gestalt psychoterapie. V rámci výukových aktivit působil v r. 2007 jako externí vyučující univerzity v Pardubicích na dopravní fakultě Jana Pernera, v letech 2009-2011 vyučoval vývojovou a klinickou psychologii na katedrách fyzioterapie a ergoterapie univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci privátní psychologické praxe se věnuje psychologické a neuropsychologické diagnostice a gestalt psychoterapii. Od r. 2016 je soudním znalcem pro obor školství a kultura, odvětví psychologie, specializace psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání. Je členem Českomoravské psychologické společnosti (https://www.ecn.cz), Společnosti pro Gestalt psychoterapii (www.gestalt-dialog.cz), České a Slovenské neuropsychofarmakologické společnosti a České neuropsychologické společnosti.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

Fischerova 22, Olomouc, 77900

telefonní číslo – 606 890 240

psychologieolomouc@seznam.cz

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 

    2016 – současnost: soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR pro obor školství a kultura, odvětví psychologie, specializace psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání

    2013 - 2015: odborný garant KA1 projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.38/02.0034 Rozvoj a podpora Kvality ve vzdělávání. Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.

    2013 - 2014:  garant pro stáže a aplikovaný výzkum klinické psychologie partnera VOŠ + SPŠE, v rámci projektu „Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci“ reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/31.0153, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

    2005 – současnost: odborný asistent Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, www.psych.upol.cz, vědecká a pedagogická činnost v oboru psychologie

    2012 – současnost: Psychologické poradenství a diagnostika, OSVČ, Olomouc, www.psychologieolomouc.cz

    2011 – 2013 – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií UJEP Ústí nad Labem – externí vyučující

    2004-2012: psycholog, Oddělení klinické psychologie FN Olomouc – Neurologická klinika, www.fnol.cz, neuropsychologická diagnostika a psychoterapie

    2002-2004: psycholog, Oddělení klinické psychologie FN Olomouc – Dětská klinika, www.fnol.cz, klinická psychologická diagnostika a psychoterapie

 

VZDĚLÁNÍ

2006: Doktorský studijní program, obor klinická psychologie, Katedra psychologie FF UP; „Ph.D.“

2004: Státní rigorózní zkouška, „PhDr.“

2002: státní zkouška v oboru „Učitelská způsobilost“ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého Olomouc

1997 – 2002: Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor: psychologie.

 

ODBORNÉ KURZY (vybrané)

2016: Kurz pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru zdravotnictví – odvětví psychiatrie, psychologie, sexuologie, včetně specializace na dětskou psychiatrii a návykové nemoci, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha

2016: Školící a výcvikový kurz TAT (Tématický apercepční test), Hogrefe-Testcentrum, Praha

2015: Školící a výcvikový kurz ADOS-2, Hogrefe-Testcentrum, Praha

2014: Certifikovaný kurz Operacionalizovaná psychodynamická psychodiagnostika (OPD-2), Institut klinické psychologie, Praha

2014: Školící a výcvikový kurz SON-R 2,5-7, Testcentrum, Praha

2014: Školící a výcvikový kurz IDS, Testcentrum, Praha

2014: Školící a výcvikový kurz WISC-III (Wechslerův inteligenční test pro dospělé, III. revize), Testcentrum, Praha

2014: Certifikát o absolvování Individuálního vzdělávacího plánu v rámci projektu „Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci. KP FF UP, Olomouc

2013: Školící kurz k experimentální verzi metody Rosenzweig PFT-CW, Katedra psychologie, FF UP v Olomouci.

2013: Školící a výcvikový kurz GPOP, Testcentrum, Praha

2012: Certifikovaný kurz Crossbatery přístup a jeho využití v praxi, Otrokovice

2011: Certifikovaný kurz Rorschachovy metody, IKP Praha

2011: Certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, Propsyco Otrokovice.

2008: Kurz Parkinsonova nemoc a přidružené choroby, 18. Kongres Evropské neurologické společnosti (ENS), Nice, Francie.

2008: vzdělávací kurz Demence a poruchy vyšších kortikálních funkcí, 18. Kongres Evropské neurologické společnosti (ENS), Nice, Francie.

2007: vzdělávací kurz Demence (základní), 11. Kongres Evropské federace neurologických společností (EFNS), Brusel, Belgie.

2007: vzdělávací kurz Demence (pokročilý), 11. Kongres Evropské federace neurologických společností (EFNS), Brusel, Belgie.

2005: Certifikace o Správné klinické praxi a farmakovigilanci (GCP/ICH) -  GSK, Praha.

2004 – 2008: Psychoterapeutický výcvik: DIALOG - Institut pro Gestalt psychoterapii CZGPTI.

2004: Certifikovaný kurz MMPI-2. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha.

2004: vzdělávací kurz Rorschachova metoda u dětí, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha.

2002: vzdělávací kurz: Využití projektivních technik: Test ruky a Lüscherův barvový test. Pedagogicko-psychologická poradna, Kroměříž.

ODBORNÁ ČINNOST

    2015 – současnost: člen Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky (OVHP RVVI), oblast: společenské vědy (panel SHVc), obor: psychologie (AN). 

    2013 – současnost: člen Hodnotící komise pro projekty institucionálního rozvojového plánu na FF UP v Olomouci

    2013 - Aktivní participace na tvorbě reakreditací vycházejících z kvalifikačního rámce Q-RAM pro obor psychologie

    2015 – současnost: předseda komise pro Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia v oboru Psychologie, FF UP v Olomouci

    2009 – 2014: člen komise pro Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia v oboru Psychologie, FF UP v Olomouci

    2003 – současnost: vedoucí Kabinetu psychodiagnostických metod Katedry psychologie FF UP v Olomouci

 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH:

    Českomoravská psychologicá společnost (ČMPS)

    Společnost pro Gestalt psychoterapii (CZGPTI, Institut Dialog)

    Česká a Slovenská neuropsychofarmakologická společnost (ČNPS)

    Česká neuropsychologické společnosti (CENES)

Fotogalerie: Radko Obereignerů

Publikační činnost

 

Aktuální přehled publikační činnosti je dostupný na: https://obd.upol.cz/fcgi/verso.fpl?fname=web_index

 

Články a abstrakta

 2014:

Obereignerů, R. (2014). Hanojská věž. Historie a současnost. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Král, M., Herzig, R., Šaňák, D., Školoudík, D., Bártková, A., Veverka, T., & Obereignerů, R. (2014). Underuse of Oral Anticoagulation in Primary Prevention of Cardioembolic Stroke – Results of a Descriptive Prevalence Study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 77, 110, 59-63. [IF2013 = 0,37]

 

2013:

Král, M., Školoudík, D, Bártová, P., Bártková, A., Šaňák, D., Obereignerů, R., Veverka, T., Ressner, P. (2013). Neurologie pro speciální pedagogy. Univerzita Palackého v Olomouci: Olomouc. [ISBN: 978-80-244-3244-1]

Světlák, M., Hodoval, R., Damborská, A., Pilát, M., Roman, R., Černík, M., Obereignerů, R., & Bob, P. (2013). Emoční reakce vyvolaná textovými zdravotními varováními na obalech tabákových výrobků u dětí staršího školního věku a adolescentů. Česko-slovenská pediatrie, vol. 68, No. 2, p. 78-91.

Obereignerů, R. (2013). Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí. VUP: Olomouc. [monografie]

Obereignerů, R. (2013) Bolesti hlavy z pohledu psychologa. Pediatrie pro praxi. roč. 14, Suppl A., s. A18.

Diveky T, Prasko J, Kamaradova D, Grambal A, Latalova K, Silhan P, Obereigneru R, Salinger J, Opavsky J, Tonhajzerova I (2013) Comparsion of heart rate variability in patients with panic disorder during cognitive behavioral therapy program. Psychiatria Danubina, 2013; Vol. 25, No. 1, pp 62-67. [IF2013 = 0,63]

2012:

Obereignerů R, Dostál D, Obereignerů K, Divéky T, Mižigar J, Boučková M, Müllerová A, Stielová M (2012) Výkonnostní charakteristiky testu Hanojské věže a výskyt depresivních symptomů. Rozhodovani v kontexte kognície, osobnost a emócií III. (in press).

Světlák M, Hodoval R., Damborska A., Pilát M., Roman R., Černík M., Obereignerů R., Bob P. (2012) Emoční reakce vyvolané varovnými nápisy na cigaretách u dětí staršího školního věku a adolescentů. Československá pediatrie (in press).

Diveky T, Prasko J, Latalova K, Grambal A, Kamaradova D, Silhan P, Obereigneru R, Salinger J, Opavsky J, Tonhajzerova I.  Heart rate variability spectral analysis in patients with panic disorder compared with healthy controls. Neuroendocrinol Lett 2012; 33(2):156–166. IF (2011)= 1.050

 

2011

Přikrylová Vranová, H., Mareš, J., Hluštík, P., Nevrlý, M., Stejskal, D., Zapletalová, J., Obereigneru, R., Kaňovský, P. (2011) Tau protein and beta-amyloid1-42 CSF levels in different phenotypes of Parkinson's disease. Journal of Neural Transmission, pp. 1-10. (Article in press) IF(2010)=2.597

Obereignerů R., Obereignerů K., Divéky T., Mareš J., Šmídová M., Reiterová E., Dobešová-Cakirpaloglu S., Kaňovský P. (2011) Test Hanojské věže: posouzení výkonu exekutivních funkcí u pacientů s remitentně relabující formou roztroušené sklerózy. Česk Slov Neurol N 74/107(5):605-606.

Obereignerů R, Obereignerů K, Král M, Čáp D, Světlák M, Kaňovský P (2011) Projevy organického postižení CNS ve výkonových a projektivních psychodiagnostických metodách. Neurologie pro praxi, Solen, roč.12, č.C, s.22. (ISSN: 1213-1814, ISBN: 978-80-87327-61-6)

Obereignerů R, Obereignerů K, Reiterová E, Dostál D, Mižigar J, Boučková M, Müllerová A (2011) Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. Stimul, Bratislava, s.53-54. (ISBN: 978-80-8127-027-7)

Obereignerů R, Obereignerů K, Reiterová E, Dobešová-Cakirpaloglu S, Král M, Mareš J, Kaňovský P (2011) Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 17; 10:399. ISSN: 1352-4585

Obereignerů R, Obereignerů K, Divéky T, Praško J (2011) Kognitivní deficity u schizofrenie. Psychiatr. pro Praxi; 12(2): 74-79.

Obereignerů R, Obereignerů K, Gajdačková R, Šmídová M, Divéky T, Čáp D, Praško J (2011) Projevy schizofrenie v testu kresby lidské postavy. Psychiatr. pro Praxi; 12(3):120-123.

 

2010

Obereignerů K, Mareš J, Obereignerů R, Kaňovský P (2010) Výskyt psychogénnych porúch v neurológii. Cesk Slov Neurol N; 73/106(5): 529-533. IF(2009)=0.246

Obereignerů R (2010) Vyšetření zraku v psychologii. In: Orel M, Facová V, a kol. Člověk, jeho smysly a svět. Praha, Grada Publishing, s.76-81. (ISBN: 978-80-247-2946-6)

Obereignerů R (2010) Vyšetření sluchu v psychologii. In: Orel M, Facová V, a kol. Člověk, jeho smysly a svět. Praha, Grada Publishing, s.115. (ISBN: 978-80-247-2946-6)

Obereignerů R, Orel M (2010) Vyšetření čichu. In: Orel M, Facová V, a kol. Člověk, jeho smysly a svět. Praha, Grada Publishing, s.142-143. (ISBN: 978-80-247-2946-6)

Farnikova K, Obereigneru R, Kanovsky P. (2010) Predictors of impulse control disorders in MMPI-2 in patients suffering from Parkinson’s disease: a pilot study. Euopean Journal of Neurology; 17 (Suppl.3), 373.

Obereigneru K, Obereigneru R, Sladkova V, Mares J, Kanovsky P. (2010) How to test the attention in MS patients. Euopean Journal of Neurology; 17 (Suppl.3), 507.

Obereigneru R, Obereigneru K, Cakirpaloglu S, Reiterova E, Kanovsky P. (2010) Tower of Hanoi and the new administration rules for effective executive functions diagnostics. Euopean Journal of Neurology; 17 (Suppl.3), 482.

Farníková K, Obereignerů R, Kaňovský P (2010) Význam MMPI-2 v detekci a predikci ICD u pacientů s Parkinsonovou nemocí – pilotní studie. Cesk Slov Neurol N; 73/106 (Suppl 2), S53. (ISSN: 1210-7859)

Obereignerů R, Obereignerů K, Kaňovský P (2010) Využití testu Hanojské věže v diagnostice exekutivních funkcí. Lekársky obzor; 59 (Suppl), p.21. (ISSN: 0457-4214)

Obereignerů K, Obereignerů R, Kaňovský P (2010) Testovanie pozornosti ako kognitívnej funkcie u pacientov s roztrúsenou sklerózou. Lekársky obzor; 59 (Suppl), p.19. (ISSN: 0457-4214)

Obereignerů K, Obereignerů R, Sládková V, Mareš J, Kaňovský P (2010) Neuropsychiatrické prejavy pacientov s roztrúsenou sklerózou. Cesk Slov Neurol N; 73/106 (5): S616.

Kovácsová A, Obereignerů R, Jelenová D, Grambal A, Kamarádová D, Praško J (2010) Možnosti psychiatrie a psychoterapie při konziliích na neurologii. in Raboch J, Zrzavecká I, Doubek P (2010) Dušenví poruchy a kvalita péče. Brno, Tribun, p.163-165. (ISBN: 978-80-7399-958-2)

2009

Obereignerů R (2009) Komunikační dovednosti ve službách medicíny. Adamira, s.r.o., Břeclav. 136s. (ISBN: 978-80-904217-2-1) [monografie]

Farníková K, Obereignerů R (2009) Kontinuální dopaminergní terapie a její behaviorální komplikace. Cesk Slov Neurol N; 72/S2(105): S100.

Obereignerů R (2009) Metody neuropsychologického a psychologického vyšetření. In Orel M, Facová V et al. (2009) Člověk, jeho mozek a svět. Praha, Grada, s.149-159. ISBN: 978-80-247-2617-5

Obereignerů R, Šmahaj J, Hansmannová L, Oborná I (2009) Možnosti psychologické diagnostiky sexuálního života mužů z infertilních párů. Psychiat. pro praxi, 10(2), p.96-98.

Obereignerů R, Šmahaj J, Hansmannová L, Oborná I (2009) Symptomy úzkosti a deprese u mužů s patologickým spermiogramem. Gynekolog, roč.18, č.4, s.138-142. (ISSN: 1210-1133)

Mareš J, Kaňovský P, Herzig R, Stejskal D, Vavroušková J, Hluštík P, Vranová H, Buřval S, Zapletalová J, Pidrman V, Obereignerů R, Suchý A, Veselý J, Podivínský J, Urbánek K (2009) The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid: laboratory markers of neurodegenerative diseases. Neurological Sciences, vol.30 Is.1, p1-7. (ISSN: 1590-1874) IF(2009)=1.120

Mareš J, Kaňovský P, Herzig R, Stejskal D, Vavroušková J, Hluštík P, Vranová H, Buřval S, Zapletalová J, Pidrman V, Obereignerů R, Suchý A, Veselý J, Podivínský J, Urbánek K (2009) The assessment of beta amyloid, tau protein and cystatin C in the cerebrospinal fluid: laboratory markers of neurodegenerative diseases. Neurological Sciences; 285 S1, S125.

Šmahaj J, Obereignerů R, Hansmanová L (2009) Sexuální život mužů v procesu IVF. In: IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra, UKF, s.224-227. (ISBN: 978-80-8094-699-9)

Mareš J, Kaňovský P, Herzig R, Stejskal D, Vavroušková J, Hluštík P, Vranová H, Buřval S, Zapletalová J, Pidrman V, Obereignerů R, Suchý A, Veselý J, Podivínský J, Urbánek K (2009) New laboratory markers in diagnosis of alzheimer dementia. Neurological Research, Vol.31, Number 10, pp. 1056-1059(4) (ISSN: 0161-6412) IF(2009)=1.120

Obereignerů R (2009) Komunikační dovednosti a jejich význam v životě člověka. Lékař přítelem. Adamira,s.r.o. roč.1, č.1, s26-28 (ISSN: 1803-6384)

Obereignerů R (2009) Jak najít rovnováhu v komunikaci s lékařem. Lékař přítelem. Adamira, s.r.o. roč.1, č.2, s24-27 (ISSN: 1803-6384)

Obereignerů R (2009) Co chce lékař slyšet. Lékař přítelem. Adamira, s.r.o.; roč.1, č.3, s25-27. (ISSN: 1803-6384)

Obereignerů R (2009) Co je to psychoterapie? Lékař přítelem. Adamira, s.r.o. roč.1, č.4, s26-29 (ISSN: 1803-6384)

Obereignerů R (2009) Kterým směrem v psychotarapii. Lékař přítelem. Adamira, s.r.o. roč.1, č.5, s29-32 (ISSN: 1803-6384)

Obereignerů R (2009) Psychický vývoj v kostce. Lékař přítelem. Adamira, s.r.o. roč.1, č.Speciál, s11-14 (ISSN: 1803-6384)

Obereignerů R (2009) Partnerská komunikace. Lékař přítelem. Adamira, s.r.o. roč.1, č.Speciál, s15-18 (ISSN: 1803-6384)

Obereignerů K, Obereignerů R, Sládková V, Mareš J, Kaňovský P (2009) Behavioural dysfunction in MS patients. Application of MMPI-2 for BD testing. European Journal of Neurology; 16 (Suppl. 3), 278.

 

2008

Kollárová K, Kaňovský P, Šantavá A, Obereignerů R, Nestrašil I, Ressner P (2008) Familiárna agregácia Parkinsonovej choroby: genealogická štúdia. Cesk Slov Neurol N; 71/104(2): 197-200 IF(2008)=0.319

Obereignerů R, Kollárová K (2008) – Psychologické aspekty nespecifických střevních zánětů u dětí. Psychiat. pro praxi; (9)1: 266-268.

Kaňovský P, Obereignerů R, Štecková T, Farníková K (2008) Komplexní kognitivní a behaviorální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci: pilotní studie. Psychiatrie, 12/2008 suppl.1

Kaňovský P, Obereignerů R, Štecková T, Farníková K (2008) Complex cognitive and behavioral dysfunction in Parkinson’s disease: pilot study. Parkinsonism & Related Disorders, vol.14, S1, p42-43 (ISSN 1353-8020)

Cinová A, Hluštík P, Kollárová K, Obereignerů R, Bártková A, Kaňovský P (2008) Fibromuskulární dysplasie karotické arterie – kazuistika. Neurológia pre prax. Roč. 9, č.S1, s.12. (ISSN 1337-4451)

Obereignerů R, Kollárová K, Farníková K, Kaňovský P (2008) Obraz behaviorální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci v MMPI-2. Neurol. prax., roč.9, č.S1, s.24-25. (ISSN 1337-4451)

Kollárová K, Obereignerů R, Kaňovský P (2008) Dissociatívne poruchy v neurológii. Neurol. prax., roč.9, č.S1, s.22-24. (ISSN 1337-4451)

Kollárová K, Obereignerů R, Kaňovský P (2008) Dissociatívne poruchy v neurológii. Lekársky obzor, roč. LVI, Suppl.1, s.2-3. (ISSN      0457-4214)

Obereignerů R, Kollárová K (2008) The Behavioral and Cognitive Neurology of Stroke [recenze]. E-psychologie [online]. 2(2), (WWW: https://e-psycholog.eu/pdf/obereigneru-etal-rec.pdf). (ISSN 1802-8853)

Cinová A, Hluštík P, Kollárová K, Obereignerů R, Bártková A, Kaňovský P (2008) Carotid artery fibromuscular dyspalsia: a case report. European Journal of Neurology, vol.15, S3; p.269. (ISSN 1351-5101)

Čecháčková M, Obereignerů R, Obereignerů K, Kaňovský P (2008) Aplikace nové klasifikace afázií – pilotní studie. Cesk Slov Neurol N; 71/104 (Suppl 3), S100.

Obereignerů R, Farníková K, Obereignerů K, Kaňovský P (2008) MMPI-2 Markesr of Behavioral Dysfunction in Parkinson´s Disease. Cesk Slov Neurol N; 71/104 (Suppl 3), S98.

Cinová A, Hluštík P, Kollárová K, Obereignerů R, Bártková A, Kaňovský P (2008) Carotid Artery Fibromuscular Dysplasia – a Case Report. Cesk Slov Neurol N; 71/104 (Suppl 3), S125.

 

2007

Obereignerů R., Hansmanová L (2007) O „komplexním přístupu“ v medicíně. (editorial) Čes.-slov. Pediat., roč.62, s.63-64, 2/2007. (ISSN 0069-2328)

Hansmanová L, Obereignerů R, Šmahaj J (2007) Psychosomatické aspekty zhoubného nádoru těla děložního. Čes. Gynek. 72, č.4., s.304-308. (ISSN 1210-7832)

Obereignerů R (2007) Komunikační dovednosti ve službách medicíny – Historie, teoretické základy 1. SMS Světová medicína stručně, 10/2007, s.1-6. Ev.č.MK ČR E 16795.

Obereignerů R (2007) Komunikační dovednosti ve službách medicíny – Teoretické základy 2, Funkce komunikace. SMS Světová medicína stručně, 11/2007, s.1-5. Ev.č.MK ČR E 16795.

Obereignerů R (2007) Komunikační dovednosti ve službách medicíny – Umění rozhovoru. SMS Světová medicína stručně, 12/2007, s.1-5. Ev.č.MK ČR E 16795.

 

2006

Obereignerů R, Hansmanová L, Šmahaj J, Machovská K (2006) The level of cooperation of males from IVF couples in psychological tests. Hum. Reprod., June 2006, 21 (suppl.1): i217-218. (ISSN: 0268-1161)

Obereignerů R (2006) Senior v rodině – Stáří, úvod. Osobní lékař, č.1. (ISSN: 1213-2470)

Obereignerů R (2006) Senior v rodině – Deprese ve stáří. Osobní lékař, č.2. (ISSN: 1213-2470)

Obereignerů R (2006) Senior v rodině – Demence. Osobní lékař, č.3. (ISSN: 1213-2470)

Obereignerů R (2006) Senior v rodině – Psychické potíže ve stáří. Osobní lékař, č.4. (ISSN: 1213-2470)

Obereignerů R (2006) Senior v rodině – Změny chování seniorů, zásady péče. Osobní lékař, č.5. (ISSN: 1213-2470)

Obereignerů R (2006) Senior v rodině – Paměť seniorů. Osobní lékař, č.6. (ISSN: 1213-2470)

 

2005

Obereignerů R (2005) Osobnostní charakteristiky u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty. Pediatrie pro praxi. roč.6, č.1, s5-6 (ISSN: 1213-0494)

Obereignerů R, Oborná I, Hansmanová L, Březinová J, Svobodová M, Fingerová H (2005) Využití dotazníku SFM/K pro hodnocení výchozí kvality sexuálního života mužů z infertilních párů. Praktická gynekologie, č.6, s.31.

Obereignerů R (2005) Osobnostní charakteristiky u dětských pacientů s nespecifickými střevními záněty. Pediatrie pro praxi – Abstrakta Kongres pediatrů a dětských sester. Meduca, Praha.

 

2004

Obereignerů, R (2004) Depresivita u dětských pacientů s IBD. in Bánovčin P a kol. (eds.) Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin, Jesseniova LF UK, s.42-46. (ISBN: 80-88866-31-6)

 

2001

Obereignerů R (2001) Bez únavy věků. Psychologické aspekty v životě a díle F.S.Fitzgeralda. in Bratská, M. (ed.) Psychologické aspekty kvality života. Bratislava, Stimul, s.192-195. (ISBN: 80-88982-54-5)

 

Přednášková činnost:

2012:

Obereignerů R (2012) Diagnostika kognitivní deficience u chronických onemocnění. Lednické zdravotnické sympozium „Diagnostika a léčba závažných chrnonických onemocnění v moderní medicíně“. 13.-14.4., Břeclav-Poštorná. Organizátor: OS ČLK Břeclav, č.akce: 29244.

 

2011:

Obereignerů R (2011) Komunikační dovednosti – nedílná součást medicíny. Lednické zdravotnické sympozium „Trendy současné světové medicíny“. 25.-26.11., Lednice. Organizátor: OS ČLK Břeclav, č.akce: 28073.

Obereignerů R., Obereignerů K., Divéky T., Mareš J., Šmídová M., Reiterová E., Dobešová-Cakirpaloglu S., Kaňovský P. (2011) Test Hanojské věže: posouzení výkonu exekutivních funkcí u pacientů s remitentně relabující formou roztroušené sklerózy. 7. Olomoucké neuroimunilogické sympozium s mezinárodní účastí. Organizátor: Lékařská fakulta UP v Olomouci, Neuroimunologická sekce ČNS ČLS JEP, 22.-23.9.

Obereignerů R, Obereignerů K, Reiterová E, Dostál D, Mižigar J, Boučková M, Müllerová A (2011) Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. 29. Psychologické dni Cesty k múdrosti Medzinárodná konferencia, Bratislava, 5.-6.9.

Obereignerů R, Obereignerů K, Král M, Čáp D, Světlák M, Kaňovský P (2011) Projevy organického postižení CNS ve výkonových a projektivních psychodiagnostických metodách. XXVI. české a slovenské dny mladých neurologů, XIII. obnovené moravskoslovenské dny, Přerov, 12.-13.5.

Obereignerů R. Komunikační dovednosti v medicíně. Lednické zdravotnické sympozium - "Komunikace, edukace a prevence v moderní medicíně." 30.4.2011, Lednice. Organizátor: OS ČLK Břeclav. Číslo akce: 26751 Číslo akreditace: 1055/16/2006

Obereignerů R Psychologická obrana zdravotníka. Lednické zdravotnické sympozium - "Komunikace, edukace a prevence v moderní medicíně." 30.4.2011, Lednice. Organizátor: OS ČLK Břeclav. Číslo akce: 26751 Číslo akreditace: 1055/16/2006

Obereignerů R, (2011) Metody klinické psychodiagnostiky. Organizátor: Oddělení klinické psychologie, Fakultní nemocnice Olomouc. Kazuistický seminář 8.2.2011, Olomouc.

 

2010:

Obereignerů K., Obereignerů R., Sládková V., Mareš J., Kaňovský P. (2010) Neuropsychiatrické prejavy pacientov s roztrúsenou sklerózou. 6. Olomoucké neuroimunologické sympózium s mezinárodní účastí. 16.-17.9.2010, Olomouc. Organizátor: ČSL JEP, ČNS ČSL JEP, SLS, FN Olomouc. Číslo akce: ČLK 23911.

 

2009:

Obereignerů R, Kollárová K, Farníková K, Kaňovský P (2008) Obraz behaviorální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci v MMPI-2. XXIII. Zjazd slovenských a českých mladých neurológov, VI. Martinské neuroimunologické dni, X. Obnovené moravsko-slovenské dni neurológov, 13.-15.3.2008, Martin, Slovenská republika.

 

2007:

Obereignerů R, Kollárová K (2007) Depresivní poruchy u střevních onemocnění. IV.ročník konference ambulantních psychiatrů, 8.-9.listopad 2007, Olomouc. (ev.č. ČLK 0015/16/2006, č.akce 13071)

Kollárová K, Ressner P, Obereignerů R, Labonek M, Kaňovský P: Parkinsonova choroba a amyotrofická laterálna skleróza. Klub abnormných pohybov, Zjazd slovenských a českých neurológov, Košice, 27-30.9.2006.

Obereignerů R, Kollárová K (2007) Obraz dissociativních poruch v MMPI-2. Den Neurologické kliniky LF UP Olomouc na 1. neurologické klinice LF MU, Brno. 7.12.2007.

Obereignerů R (2007) Demence. Seminář klinické psychologie, FF UP, Olomouc. 11.12.2007.

 

2006:

Obereignerů R.: Psychologická stránka vybraných neurologických onemocnění. Seminář Neurologické kliniky – Neuropsychologie. Fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Olomouc. 20.9.2006. (ev.č.: OE 557/06 ŠA)

 

2005:

Obereignerů R.: Depresivita u dětských pacientů s IBD. Oblastní pediatrický seminář DK FNOL, Olomouc, 16.2.2005.

Obereignerů R.: Osobnostní charakteristiky u dětských pacientů s IBD. Kongres pediatrů a dětských sester, XXIII. dny klinické pediatrie, 2005.

 

2004:

Obereignerů R.: Depresivita u dětských pacientů s IBD. Galandov deň, Martin, 26.11.2004.

 

2001:

Obereignerů, R.: Psychologické aspekty v životě a díle F.S.Fitzgeralda. Mezinárodné a celoštátne kolo ŠVOK, Študentské psychologické dni, Bratislava, 26.4.2001.

 

Postery:

2011:

Obereignerů R, Obereignerů K, Reiterová E, Dobešová-Cakirpaloglu S, Král M, Mareš J, Kaňovský P (2011) Pilot outcomes of Tower of Hanoi test performance for executive function assessment in patients with multiple sclerosis. 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Amsterdam, The Netherlands, 19.-22.Oct.

 

2008:

Kaňovský P, Obereignerů R, Štecková T, Farníková K (2008): Complex cognitive and behavioral dysfunction in Parkinson’s disease: pilot study.  50.česko-slovenská psychofarmakologická konference. Jeseník, 9.-13.leden.

Kaňovský P, Obereignerů R, Štecková T, Farníková K (2008) Complex cognitive and behavioral dysfunction in Parkinson’s disease: pilot study. 2nd International Congress on Gait & Mental Function,1-3 February 2008, Amsterdam, The Netherlands

 

2007:

Obereignerů R, Kollárová K, Cinová A, Mareš J, Kaňovský P (2007) Kognitivní výkon u pacientů s Alzheimerovou nemocí. 21.český a slovenský neurologický sjezd. Praha, 28.11.-1.12.

 

2006:

Obereignerů, R., Hansmanová, L., Šmahaj, J., Machovská, K.: The level of cooperation of males from IVF couples in psychological tests. 22nd Annual Meeting ESHRE, Prague, 06/2006.

Hansmanová L., Šmahaj J., Obereignerů R.: Úroveň generalizovaného distresu mužů z párů léčených v IVF centru na počátku léčby. Emoce a nemoc, konference psychosomatické medicíny. Liberec, 21.-23.9.2006.

 

2005:

Obereignerů, R., Oborná, I., Hansmanová, L., Březinová, J., Svobodová, M., Fingerová, H.: Využití dotazníku SFM/K pro hodnocení výchozí kvality sexuálního života mužů z infertilních párů. 4. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 15. sympozium asistované reprodukce SAR ČGPS, Brno, 24.11.2005.

 

Grantová účast a projekty:

2012:

Obereignerů R, Reiterová E (podání 2012, rok řešení 2013) Inovace Kabinetu psychodiagnostických metod Katedry psychologie FF UP v Olomouci. FRVŠ, č.701/2013.

 

2011:

Seitl M, Dolejš M, Kolařík M, Maierová E, Šucha M,  Bendová K, Obereignerů R (2011) Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry – přijato/probíhá

 

2010:

PhDr.Radko Obereignerů, Ph.D. (hlavní řešitel): Test Hanojské věže a nové normy pro efektivní diagnostiku exekutivních funkcí. FF_2011_014 Poskytovatel: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hlavní příjemnce: Katedra psychologie, Období řešení projektu: 2011. – přijato/probíhá

 

2008:

Reiterová, E., Řehan, V., Šucha, M., Obereignerů, R. (spoluřešitel) Výuková a psychodiagnostická laboratoř Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. FRVŠ, č.787/2008.

 

2005:

Doc. MUDr. Ivana Oborná, PhD., RNDr. Jana Březinová, Ph. D., MUDr. Petr Džubák, Ph.D., Doc.Ing. Helena Fingerová, CSc., doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., Mgr. Jiří Novotný, PhD., MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, PhD., PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. 1A8621 - Oxidační stres v patofyziologii mužské neplodnosti. Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Hlavní příjemce:Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta, Období řešení projektu: 2005-2009. – přijato / ukončeno